VANCAT.NU INTEGRITETSPOLICY

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Vancat.nu värnar om din personliga integritet Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information, vilka rättigheter du har samt hur du kan göra dem gällande.

  1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Exempel på detta kan var grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter men även köphistorik och bonuspoäng.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål: För att kunna hantera beställning/köp/tjänst

Behandlingar som utförs: 
• Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
• Hantering av betalning och reklamation


Kategorier av personuppgifter:
• Namn.    
• Personnummer eller organisationsnummer.       
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,e•post och telefonnummer).       
• Betalningshistorik.       
• Betalningsinformation.       
• Din korrespondens.      

Laglig grund: 
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: 
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations• och garantiärenden.

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs: 
• Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen,penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet,vilka kan kräva framtagandeav kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelservid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter:
• Namn. 
• Personnummer eller organisationsnummer. 
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,e•post och telefonnummer). 
• Betalningshistorik. 
• Betalningsformation. 
• Din korrespondens. 
• Uppgift om köptidpunkt


Laglig grund: 
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: 
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifter enligt tillämplig lag.  Exempel är bokförings• och journalföringslagar.

Ändamål: För att kunna hantera kundtjänstärenden

Behandlingar som utförs: 
• Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). 
• Identifiering. 
• Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.

Kategorier av personuppgifter:
• Namn. 
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,e•post och telefonnummer).
• Din korrespondens. Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål. 


Laglig grund: 
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 
Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

Ändamål: För att kunna administrera och publicera recensioner

Behandlingar som utförs: 
• Kommunikation innan och efter.
• Publicering av recensioner på hemsidan (t.ex. startsidan, kategorisidor, produktsidor)

Kategorier av personuppgifter:
• Namn.
• E-post

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: 
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.


Ändamål: För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system förkundkollektivet i stort

Behandlingar som utförs: 
• Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
• Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu• och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
• Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
• Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö• och hållbarhetsperspektiv.
• Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
• Framtagande av underlag för att förbättra IT•system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
• Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar vårt bonusprogram.

Kategorier av personuppgifter:
• Ålder.
• Kön.
• Bostadsort.
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
• Köp• och användargenererade data (t.ex. klick• och besökshistorik).
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar.
• Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: 
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Behandlingar som utförs: 
• Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik).
• Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp•, eller medlemsvillkor.
• Skydd och förbättring av vår IT•miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter:
• Personnummer.
• Videoinspelningar från kamerabevakning.
• Köp• och användargenererade data (t.ex. klick• och besökshistorik).
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: 
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: 
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

  1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
• Transporter (logistikföretag och speditörer). 

• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 
• Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor).

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
• Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
• Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
• Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

  1. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men de kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

  1. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Vi är transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få mer kunskap i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 


Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier). 
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. 

Berättigat intresse
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på medlemssidorna). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

  1. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På vancat.nu använder vi följande cookies:
• Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
• Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
• Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats.)
• Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevantmarknadsföring till dig. Du kan själv styra användingen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, .

  1. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  1. Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

  1. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor, enklast når du dem på info@vancat.nu. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. 

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer